Els nous passos de Govern per accelerar la recepció del Fons de Recuperació Europeu


04 febrer 2021
time 4 minuts
Banc Sabadell
  • Normativa

Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

En el Butlletí Oficial de l’Estat de 31 de desembre de 2020 es va publicar el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (RD-llei 36/2020).

El RD-llei 36/2020 té com a objecte establir les disposicions generals necessàries per facilitar la programació, la pressupostació, la gestió i l’execució de les actuacions que es puguin finançar amb les ajudes europees, principalment les provinents del Fons de Recuperació Europeu.

Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE)

Un dels punts a destacar és la regulació dels Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE), com una nova figura de col·laboració publicoprivada per a l’execució de projectes. El PERTE pot consistir en un projecte únic i definit o en un projecte integrat, compost per un grup de projectes inserits en una estructura. I són projectes considerats estratègics que tindran una tramitació preferent d’urgència.

A més, el RD-llei 36/2020 també assenyala els criteris a considerar per a la declaración d’un PERTE. Amb tot, un projecte ha de: representar una important contribució al creixement econòmic, a l’ocupació, a la competitivitat industrial i a l’economia espanyola; permetre combinar coneixements, experiència, recursos financers i actors econòmics; ser innovador o comptar amb un valor afegit en termes d’R+D+I; afavorir la integració i el creixement de pimes, així com l’impuls d’entorns col·laboratius; contribuir a un o més objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; i ser important quantitativament o qualitativa.

Des de l’entrada en vigor del RD-llei 36/2020 i amb un termini de tres mesos, es posarà en funcionament el registre estatal d’entitats interessades en els PERTE, i que dependrà del Ministeri d’Hisenda, amb l’objectiu d’inscriure totes les entitats vinculades al desenvolupament d’un PERTE. El document també assenyala que la inscripció en el Registre podrà ser considerada com a requisit necessari per a ser beneficiari de subvencions.

Instruments de col·laboració publicoprivada per a l’execució del Pla

El RD-llei 36/2020 regula les agrupacions com un instrument de col·laboració publicoprivada per a la presentació de sol·licituds a convocatòries d’ajuts per a activitats relacionades amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Estableix que podran beneficiar-se de les subvencions les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica.

A més, els participants de l’agrupació hauran de subscriure, prèviament a la formulació de la sol·licitud, un acord intern en què es reguli el seu funcionament, així com, que els membres hauran de tenir responsabilitat solidària i que es podran substituir o variar. Encara que cal destacar que l’agrupació no es podrà dissoldre fins que hagi transcorregut i finalitzat el termini de prescripció.

Així mateix, es destaca que l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, mitjançant contractes de concessió d’obres o de serveis subjectes a regulació harmonitzada, podrà ser adjudicada a una societat d’economia mixta, és a dir, en què concorri majoritàriament capital públic amb capital privat.

Digitalització de la gestió

La tramitació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant les seus electròniques dels departaments ministerials i els organismes competents, els quals, a més, podrán difondre informació amb el propòsit d’incrementar la transparència i generar una major concurrència d’interessats.

La tramitació de les sol·licituds s’haurà de realitzar a través de les seus electròniques dels departaments ministerials i els organismes competents

En un inici, es va plantejar la creació d’un Portal de Finestreta Única de carácter informatiu per atendre les persones o les entitats interessades a participar en convocatòries derivades del Fons de Recuperació Europeu. Però, finalment, la iniciativa no va prosperar.

Òrgans de governança

Un altre aspecte que s’ha de tenir en compte és que es creen cinc nous òrgans de governança per a la posada en marxa i el seguiment del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Les estructures són les següents:

  • Comissió per a la Recuperació, Transformació i Resiliència. Estarà presidida pel president del Govern i hi participaran tots els ministeris, així com les secretaries
    d’Estat, amb una major vinculació a l’execució del Pla.
  • Comitè Tècnic. Estarà compost per un màxim de 20 membres i s’encarregarà de donar suport tècnic i legal a la Comissió, entre altres funcions.
  • Unitat de Seguiment del Pla de Recuperació a la Presidència de Govern. Aquest òrgan ha de proporcionar informació a president del Govern i dur a terme un seguiment del Pla.
  • Fòrums i grups d’alt nivell dels principals sectors implicats. Comptaran amb la participació de departaments ministerials, representants del sector privat,
    agents socials, col·lectius i societat civil.
  • Conferència Sectorial de Fons Europeus, amb les comunitats i ciutats autònomes. Estarà liderada per la ministra d’Hisenda.
Solicitar información