Novetats en el marc financer plurianual per al 2021-2027


04 febrer 2021
time 2 minuts
Banc Sabadell
  • Finances

Reglament 2020/2093, de 17 de desembre de 2020, pel qual s’estableix el marc financer plurianual per al període 2021-2027

A continuació, es destaquen les novetats normatives del Reglament 2020/2093, de 17 de desembre de 2020, pel qual s’estableix el marc financer plurianual per al período 2021-2027, publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Límits màxims anuals de despeses

Aquest Reglament aprova un MFP a llarg termini i focalitzat en la transició ecològica i la transformació digital per a tots els estats membres. A més, en aquest marc es recullen els límits màxims anuals de despeses que, al seu torn, han de ser respectats pel Parlament Europeu, el Consell Europeu i la Comissió Europea.

El Reglament aprova un marc financer plurianual focalitzat en la transició ecològica i la transformació digital

Així doncs, per al període 2021-2027 les quantitats són les següents: mercat únic, innovació i economia digital, 132.781 milions d’euros; cohesió, resiliència i valors,
377.768 milions d’euros; recursos naturals i medi ambient, 356.374 milions d’euros; migració i gestió de les fronteres, 22.671 milions d’euros; seguretat i defensa, 13.185 milions d’euros; veïnatge i la resta de món, 98.419 milions d’euros; i administración pública europea, 73.102 milions d’euros. De tota manera, es preveu que la Comissió Europea revisi i faci ajustos cada any sobre l’anualitat.

Assignacions addicionals

El MFP també preveu la disposició d’assignacions addicionals per a programes específics per al període 2022-2027, i que es distribueixen en els següents:

  • Horitzó Europa
  • Fons InvestEU
  • EU4Health
  • Erasmus+
  • Europa Creativa
  • Drets i Valors
  • Fons per a la Gestió Integrada de les Fronteres

El reglament en qüestió també estableix la possibilitat de realitzar ajustos al MFP per als casos de mesures vinculades a la bona governança econòmica i al règim general de condicionalitat per a la protecció del pressupost de la UE, així com noves normes o programes de gestió compartida.

Així mateix, el MFP disposa, per una banda, la creació de nous instruments especials temàtics com, per exemple, el Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització, la Reserva de Solidaritat i per a Ajudes d’Emergència i la reserva d’ajust al Brexit; i, d’altra banda, no temàtics, com l’Instrument de Marge Únic o l’Instrument de Flexibilitat.

Per acabar, cal destacar que en el reglament també es detalla que la Comissió Europea ha de presentar una proposta per al següent MFP abans de l’1 de juliol de 2025.

Solicitar información