Informació legal

Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143. Entitat de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d’Espanya i inscrita en el Registre administratiu especial amb el número 0081. Adreça de correu electrònic: info@bancsabadell.com. Banco de Sabadell, S.A., 2020. Tots els drets reservats.

Condicions Generals

Les presents condicions generals regulen l’ús i accés al lloc web o servei d’Internet que Banco de Sabadell, S.A. (en endavant, el Banc) amb domicili social a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, NIF A08000143, inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, posa a disposició dels usuaris a través de l’adreça electrònica: http://www.fondorecuperacioneuropeo.bancsabadell.com, la seva adreça IP és: 62.97.120.2.
L’ús del lloc web per qualsevol usuari comporta la plena acceptació de les presents condicions i els criteris que estan permanentment exposats al web, en la versió publicada i vigent en cada moment. A aquest efecte es recomana a l’usuari que llegeixi atentament les condicions i instruccions exposades a les pàgines web cada vegada que hi accedeixi, i també que cal actualitzar els continguts que es trobin a la memòria cau del propi ordinador de l’usuari amb l’objecte de rebre una informació plenament actualitzada.
Tot això sense perjudici de les condicions específiques que regulin cada un dels productes i serveis que es poden contractar a través de les pàgines web.

Objecte

El lloc web té l’objecte principal d’informar sobre l’actualitat del Fons Europeu de Recuperació i sobre com els usuaris poden accedir als ajuts derivats d’aquest fons.

Condicions d’utilització per a l’usuari

L’usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; i, en general, qualsevol conducta que atempti, indueixi o pugui anar contra el respecte a la dignitat humana i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infància. Així mateix, queda prohibida qualsevol activitat dirigida a suplantar una persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, els servidors, les xarxes o els continguts, així com, incomplir qualsevol requisit de connexió.
El Banc es reserva el dret a excloure l’usuari del servei sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment per tal d’evitar les conductes i activitats indicades anteriorment.

Propietat Intel·lectual o Industrial

S’adverteix expressament que tots els elements del lloc web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial. El contingut, codis font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicacions, eines, pàgines, marques, noms comercials, logotips i gràfics, inclòs el copyright, són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència, a favor del Banc de manera que l’autoria i el dret d’explotació en tots els seus termes i modalitats estan protegits per les lleis mercantils i penals vigents, i la seva infracció, al marge de les responsabilitats pecuniàries corresponents, constitueix una activitat il·lícita o delictiva.
Per tot això, l’usuari s’ha d’abstenir d’efectuar la reproducció, adaptació, combinació, integració en altres aplicacions, arranjaments o qualsevol altra manipulació o transformació, així com qualsevol forma de comunicació pública o distribució, en relació amb tots els continguts accessibles a través del web, excepte autorització expressa del Banc. I fins i tot en aquest cas, s’ha d’abstenir de fer-ho a través de procediments diferents dels especificats i previstos a través del propi web per als usuaris, els quals, en cap cas, podran dur a terme cap descàrrega, impressió, còpia o trasllat del contingut a qualsevol suport, amb alteració o modificació dels continguts facilitats, de tal manera que difereixi, ometi, afegeixi, modifiqui o suposi contradicció amb els missatges o les informacions exposades i subministrades a través del web, en la manera en què aquests es disposen en el sistema i en els registres informàtics del Banc.
El Banc no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap mena sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol dret o propietat relacionats amb el mateix web, els serveis o els continguts.
Aquells llocs web que estableixin hiperenllaços (hyperlinks) amb les pàgines del Banc s’han d’abstenir de reproduir aquestes pàgines, així com d’associar directament l’enllaç amb qualsevol altra pàgina del portal diferent de la d’inici (home page). Igualment, s’hauran d’abstenir d’utilitzar cap signe distintiu, nom comercial, rètol, informacions o qualsevol altre contingut propi del portal, llevat la indicació que formi part del mateix enllaç (link). En cap cas es podrà donar a entendre ni declarar que el Banc autoritza, intervé, assumeix, participa o ha supervisat de cap manera els continguts de la pàgina en la qual figuri l’hiperenllaç, ni tan sols que consent la pròpia inclusió d’aquest, excepte autorització expressa.

Política de Privadesa 

L’usuari, a través de les diferents àrees que formen part del lloc web, pot visitar, obtenir informació, utilitzar una sèrie d’aplicacions o eines i contractar serveis. L’accés al servei específic de Banca a distància queda restringit als clients que prèviament hagin subscrit l’esmentada operativa amb el Banc i tinguin els elements d’identificació i les claus necessàries a aquest efecte. Aquests clients, prèvia identificació i sense necessitat de registrar les seves dades personals, podran dur a terme una gran quantitat d’operacions bancàries o adquisició de productes i serveis en temps real, de manera extraordinàriament senzilla.

Totes les dades facilitades pels usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat. Tant l’entitat responsable dels fitxers com els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament i les entitats a les quals els hagin estat comunicades, a l’empara de l’autorització conferida per l’usuari, es troben sotmesos al més estricte secret professional. Es comprometen expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, ja sigui en l’àmbit extern o en el marc de la pròpia estructura o personal dependent, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si aquests provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix es garanteix el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres, que compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent en cada moment.

Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient, i se l’adverteix expressament, que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

a) Navegació:

 

La simple navegació a través del lloc web del Banc té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ per part de l’usuari. No obstant això, l’accés, la contractació o la utilització d’alguns productes o serveis requerirà el registre de l’usuari, la tinença de claus o targetes d’identificació o el pagament d’un preu de conformitat amb el que estableixen les condicions específiques reguladores de cada producte o servei.

S’adverteix expressament a l’usuari que el lloc web del Banc utilitza cookies. Aquestes cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que s’associen únicament amb un usuari anònim. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. Les cookies permeten reconèixer els usuaris únicament en el cas que s’hagin registrat, perquè no hagin de fer-ho en cada visita per accedir a les àrees o serveis reservats exclusivament per a ells. També faciliten informació sobre la data i l’hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el nostre web i els continguts elegits en la navegació. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies al seu disc dur, i a aquest efecte ha de consultar les instruccions i els manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

 

b) Dades de caràcter personal:

 

En el cas que a un usuari —persona física— se li requereixi el registre de les seves dades personals, a fi de possibilitar l’accés, l’ús o la contractació d’algun servei facilitat a través del lloc web del Banc, se l’informarà expressament que aquestes dades, juntament amb les que s’originin com a conseqüència de l’execució del servei, són necessàries per al desenvolupament, el control, la gestió i l’execució dels serveis i productes contractats i que seran incorporades als fitxers creats a aquest efecte en cada cas. La introducció i el registre de les dades personals per part de l’usuari comportarà l’acceptació i autorització expressa al Banc per a la recollida, incorporació als respectius fitxers i el tractament d’aquestes dades personals, així com per a la seva conservació durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.
Així mateix, s’adverteix a l’usuari que el registre de les dades personals aportades en el moment de la subscripció o contractació de productes o serveis, i qualsevol altra facilitada durant la seva relació, comportarà a més l’acceptació de caràcter voluntari per la seva banda del tractament d’aquestes dades personals per part del Banc a fi de ser segmentades o categoritzades amb l’objectiu de mantenir-lo al corrent i poder remetre-li informacions, ofertes o promocions dels seus productes i serveis, elaborar perfils o realitzar anàlisis de propostes sol·licitades per l’usuari.
Així mateix, l’aportació de les dades personals per part de l’usuari comportarà l’acceptació voluntària de la cessió i transmissió d’aquestes dades, amb les mateixes finalitats que les indicades en l’apartat anterior, a les societats pertanyents al grup d’empreses, auxiliars i participades, de les quals el Banc en formi part en cada moment, així com l’autorització al Banc per rebre informacions dels arxius de les dites societats, perquè pugui tractar les dades personals, fins i tot de manera interconnectada, amb les finalitats expressades. Les activitats realitzades per les diferents societats o entitats cessionàries anteriorment indicades comprenen les de tipus financer, en totes les seves modalitats: banca, finançament de béns o actius, serveis d’inversió i assegurances, i també les de caràcter no financer, com ara les corresponents als sectors immobiliaris, de serveis, venda i distribució de béns i articles de consum, serveis de consultoria, assessorament, gestió, canals de comunicació, informàtica i lleure.
L’autorització de l’usuari al tractament i la cessió indicats en els dos apartats anteriors té caràcter voluntari, i pot revocar, en els termes que estableix la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment, l’autorització aquí concedida per al tractament o la cessió de les dades personals. En tot cas, l’usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, dirigint-se per escrit al responsable dels fitxers, que és el Banco de Sabadell, S.A., amb NIF A-08000143 inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, al domicili social situat a Alacant, av. Óscar Esplá, 37. No obstant això, poden existir supòsits en què el registre de dades s’incorpori a fitxers la responsabilitat dels quals correspongui a entitats diferents del Banc (col·laboracions o promocions conjuntes de productes o serveis), fet del qual s’ha d’advertir l’usuari expressament.

Finalment s’adverteix l’usuari que les pàgines web del Banc poden facilitar l’accés mitjançant enllaços links a diferents llocs web corresponent a entitats, companyies, institucions o organitzacions alienes al Banc. El Banc no serà responsable, pel que fa al registre en aquests llocs web, de les dades personals per part de l’usuari.

Responsabilitat

El Banc no garanteix a l’usuari la disponibilitat, l’accés o la continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d’informació o qualsevol dels diferents serveis oferts a través d’aquest. En conseqüència, el Banc i qualsevol possible proveïdor de continguts no seran responsables en cas que es produeixin interrupcions de servei, demores, mal funcionament i, en general, qualsevol inconvenient que tingui el seu origen en causes que escapen al control del Banc o dels proveïdors o provinguin d’una actuació dolosa o culposa de l’usuari o de força major. El Banc tampoc garanteix la utilitat, l’obtenció de resultats o la infal·libilitat dels continguts facilitats a través del web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació s’ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no s’han de presumir en tot cas infal·libles, i s’ha de contrastar amb altres fonts, abans d’adoptar qualsevol estat d’opinió o decisió per part de l’usuari. Totes les opinions, mesures o actuacions d’inversió o de qualsevol altre tipus que siguin adoptades per l’usuari, ho seran al seu compte i risc exclusiu.

El Banc no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l’usuari dels continguts del lloc web, i es reserva el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir l’accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d’informació o qualsevol altre contingut, ja sigui amb relació amb un usuari concret o en general.

Llevat que s’estableixi expressament el contrari en cada cas, el Banc no intervé, participa ni assumeix cap garantia amb relació als serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant hiperenllaços o marcs publicitaris.

El Banc no assumeix cap responsabilitat pels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’usuari a causa de la seva navegació pel lloc web o per qualsevol altre derivat de la seva navegació. L’usuari haurà d’observar totes les normes, condicions i mesures que s’especifiquen i determinen al mateix lloc web, a l’apartat assenyalat corresponent a la “Seguretat”.

Relació d’empreses del Grup 

Pot obtenir la relació de societats que formen part del grup en l’annex corresponent dels comptes anuals consolidats o descarregant el següent document: Empreses del grup BS (desembre de 2015)